Privacy statement Hondenschool Twente

Hondenschool Twente verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder uw toestemming. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Persoonsgegevens – Wat zijn dat?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. De verwerking van persoonsgegevens binnen Hondenschool Twente geschied volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

De door bezoekers, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze samenkomsten, website en sociale media accounts.

Verwerking van uw gegevens

Hondenschool Twente komt zijn verplichtingen onder de AVG na door persoonsgegevens actueel te houden; door ze veilig op te slaan en te vernietigen; door niet overmatige hoeveelheden gegevens te verzamelen of op te slaan; door persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking; en door te zorgen voor passende technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om de doelen van Hondenschool Twente en de daaruit voortvloeiende activiteiten vorm te kunnen geven.;
Om een bezoekersadministratie bij te houden;
Om de werknemers en vrijwilligers te kunnen organiseren, beheren en besturen;
Om de financiële en administratieve documentatie en archivering op orde te houden;
Om u te informeren over nieuws, evenementen en activiteiten die plaatsvinden vanuit Hondenschool Twente;

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen als strikt vertrouwelijk behandeld worden en zullen alleen gebruikt worden voor de hierboven beschreven doelen. Uw persoonsgegevens zullen alleen met uw toestemming gedeeld worden met derden.

Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende redenen waarom de wet ons toestemming geeft uw persoonsgegevens te verwerken. Dit zijn de redenen uit de wet die wij gebruiken:

Omdat u zelf toestemming aan ons geeft. Als u ons zelf toestemming geeft uw gegevens te verwerken, dan mag dat van de wet natuurlijk ook.
Het is wettelijk toegestaan om uw financiële data en persoonsgegevens te gebruiken om: uitvoering te geven aan de overeenkomst die we met u aangaan (bijvoorbeeld bij een lidmaatschap);
Het is wettelijk toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen die komen kijken bij een hondenschool.
Als laatste is het wettelijk toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken als we daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat betekent dat er een goede reden moet zijn waarom het nodig is voor ons (en niet nadelig voor u) om uw gegevens te verwerken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Er zijn verschillende bewaartermijnen voor persoonsgegevens die verband houden met bijvoorbeeld de cursus die u volgt. Wij houden ons aan de wettelijke termijnen die hiervoor gelden.

Uw rechten:

  • Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
  • U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen.
  • U kunt telefonisch of per e-mail inzage verzoeken in alle persoonsgegevens die Hondenschool Twente van u heeft aan de administratie van Hondenschool Twente (zie contactgegevens aan het einde van dit document).
  • U kunt telefonisch of per e-mail uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van Hondenschool Twente (zie contactgegevens aan het einde van dit document).
  • Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten (zie contactgegevens aan het einde van dit document).
  • Hondenschool Twente is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.
  • U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Hondenschool Twente (zie contactgegevens aan het einde van dit document).

Vragen over privacybeleid

Hondenschool Twente houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze privacy verantwoordelijke. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Hondenschool Twente
Oude Grensweg 79
7552 GE Hengelo

Mobiel: 06 – 51 55 91 65
Telefoon: 074 – 24 33 219

info@hondenschooltwente.nl

Privacy statement Hondenschool Twente. Versie: 1.0, 2018.